Zásady ochrany osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů – informace CZGDPR

 

Vážení zákazníci,
s ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů (tzv. GDPR), bychom Vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů naší společností.

Prosíme o přečtení plného znění textu, který vysvětluje způsoby zpracování Vašich osobních údajů.


Správcem ve vztahu k Vašim osobním údajů je společnost Cymedica CZ, a.s., IČO: 27419941, se sídlem v Hořovicích, Pod Nádražím 308. Kontaktní email: info@cymedica.cz.


1. Proč předkládáme tento dokument?

Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli opětovně informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili opětovně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován.

 

2. Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, titul, adresa, tel. číslo, email, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).

 

3. Co je zpracování?

Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.

 

4. Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 

I. Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat, že důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem naší vzájemné komunikace a informování, dále k vedení a správě Vašeho uživatelského účtu (karty zákazníka) a plnění našeho smluvního vztahu.

Vaše osobní údaje mohou být využívány i pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností správce, archivačních a případně i jiných povinností, které správci ukládá zákon, a mohou se dotknout Vašich osobních údajů.

Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem jeho oprávněného zájmu, tedy zejména za účelem bezpečnosti a správy IT systému správce nebo případného vymáhání svých oprávněných nároků vůči Vaší osobě. Pokud je Vám správcem poskytována IT služba nebo software, je správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje i v případech technické správy takto poskytnutých služeb.

Pokud budou od Vás získány i jiné osobní údaje třetích osob, potvrzujete, že jsou správné a úplné, a že byly získány a použity v souladu s právními předpisy.

 

II. Komu mohou být osobní údaje předány?

Správce může Vaše osobní údaje sdílet a předat spolupracujícím distributorům a výrobcům krmiv, veterinárních léčiv, zdravotnických prostředků a chovatelských potřeb, a to podle kategorie Vámi odebíraného zboží ze sortimentu správce za účelem poskytování slev, příp. jiných zvýhodnění v rámci dodávek zboží či služeb od správce, spolupracujících distributorů či výrobců, dále za účelem obchodní analýzy druhu a množství Vámi odebraného sortimentu. Osobní údaje nebudou takto předány mimo území Evropské unie.

Dále Vaše osobní údaje budou předávány v rámci koncernu správce následujícímu subjektu: Cymedica, spol. s r.o., IČO: 61682535, se sídlem v Hořovicích, Pod Nádražím 308, a to vše za účelem plnění smlouvy vč. vyřízení reklamací produktů a za účelem analýzy hospodářské výkonnosti správce v rámci jeho podnikatelského uskupení.

 

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, což zejména znamená poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální. Máte právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut, což zejména znamená zlikvidování zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů. Máte právo přenositelnosti osobních údajů, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci. Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za situace, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo v případech, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám. Máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Povinnosti správce

Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. Správce Vám zaručuje, že zpracování veškerých osobních údajů bude v souladu s účelem jejich předání (např. IT správa, servis strojů či zařízení, apod.) a že poskytuje veškeré záruky bezpečného zpracování v souladu s právními předpisy.

 

Trvání souhlasu

Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním, udělujete svůj souhlas na dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, příp. na dobu, po kterou je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s oprávněnými zájmy správce nebo v důsledku plnění zákonných povinností; po ukončení smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, vymáhání nároků, apod.).

 

Přílohy:

 

CZ Prohlášení GDPR

 

Ochrana osobných údajov – informácie SKGDPR

 

Vážení zákazníci,
s prihliadnutím na novú európsku legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov (tzv. GDPR), by sme Vás chceli informovať o spracovaní osobných údajov našou spoločnosťou.

Prosíme prečítajte si plné znenie textu, ktorý vysvetľuje spôsoby spracovania Vašich osobných údajov.

 

Prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom je spoločnosť Cymedica SK, s.r.o., IČO 36031780, so sídlom vo Zvolene, Družstevná 1415/8. Kontaktný email: info@cymedica.sk.

 

1. Prečo predkladáme tento dokument?

Vzhľadom na nové právne úpravy prijaté Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), je nutné, aby ste boli opätovne informovaní o právach a povinnostiach spojených so spracovaním Vašich osobných údajov v prípadoch, kedy nemusí byť daný Váš výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, a aby ste prípadne udelili opätovne súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov Váš súhlas vyžadovaný.

 

2. Aké osobné údaje budú spracovávané?

Správcom môžu byť spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, email, bankové spojenie, daňové a finančné informácie, kontaktné informácie na zodpovedné osoby, komunikačné a prihlasovacie informácie v rámci IT, iné sieťové identifikátory (IP adresy, cookies), informácie o našom obchodnom vzťahu, informácie o množstve a typu zakupovaného tovaru a služieb (ďalej len „osobné údaje“).

 

3. Čo je spracovanie?

Správca je oprávnený Vaše osobné údaje zhromažďovať, používať, zaznamenávať, usporadúvať, triediť, štruktúrovať, ukladať, prispôsobiť alebo pozmeniť, upravovať, vyhľadávať v nich, kombinovať, používať a likvidovať v súlade s právnymi predpismi.

 

4. Z akého dôvodu a na aké účely budú Vaše osobné údaje spracovávané?

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je najmä požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej predmetom je dodávka produktov či služieb správcu. Vaše osobné údaje sú preto spracovávané za účelom našej vzájomnej komunikácie a informovania, ďalej na vedenie a správe Vášho užívateľského účtu (karty zákazníka) a plnenia nášho zmluvného vzťahu.

 

Vaše osobné údaje môžu byť využívané i pre účely plnenia zákonných požiadaviek, najmä v rámci daňových povinností správcu, archivačných a prípadne aj iných povinností, ktoré správcovi ukladá zákon, a môžu sa týkať Vašich osobných údajov.

 

Správca je ďalej oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje taktiež za účelom jeho oprávneného záujmu, teda najmä za účelom bezpečnosti a správy IT systému správcu alebo prípadného vymáhania svojich oprávnených nárokov voči Vašej osobe. Ak je Vám správcom poskytovaná IT služba alebo software, je správca oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje i v prípadoch technickej správy takto poskytnutých služieb.

 

Ak budú od Vás získané aj iné osobné údaje tretích osôb, potvrdzujete, že sú správne a úplné, a že boli získané a použité v súlade s právnymi predpismi. Správca Vám zaručuje, že spracovanie všetkých osobných údajov bude v súlade s účelom ich posunutia (napr. IT správa, servis strojov či zariadení, apod.) a že poskytuje všetky záruky bezpečného spracovania v súlade s právnymi predpismi.

 

Komu môžu byť osobné údaje posunuté?

Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje zdieľať a posunuť spolupracujúcim distribútorom a výrobcom krmív, veterinárnych liečiv, zdravotníckych prostriedkov a chovateľských potrieb, a to podľa kategórie Vami odoberaného tovaru zo sortimentu správcu. Osobné údaje nebudú takto posunuté mimo územia Európskej únie.

 

Ďalej Vaše osobné údaje budú posunuté v rámci koncernu správcu nasledujúcemu subjektu: Cymedica, spol. s r.o. IČO: 61682535, Spisová značka C36996 vedená u Mestského súdu v Prahe, Deň zápisu: 27.4.1995, Sídlo: Pod Nádražím 308/24, 268 01 Hořovice a to všetko za účelom plnenia zmluvy vr. reklamácií produktov a za účelom analýzy hospodárskej výkonnosti správcu v rámci jeho podnikateľského zoskupenia.

 

Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, čo znamená najmä poskytnutie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov. Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné či neaktuálne. Máte právo na vymazanie osobných údajov a právo byť zabudnutý, čo najmä znamená zlikvidovanie spracovávaných osobných údajov. Máte právo na obmedzenie spracovania, čo znamená najmä zúženie rozsahu spracovania osobných údajov. Máte právo prenositeľnosti osobných údajov, čo najmä znamená posunutie osobných údajov inému správcovi. Máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov za situácie, keď sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu alebo v prípadoch, keď chcete ukončiť priamy marketing voči Vám. Máte právo požadovať vysvetlenie a podať sťažnosť u dozorného úradu – ÚRAD NA OCHRANNU OSOBNÝCH ÚDAJOV Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika.

 

Povinnosti správcu

Správca prijal vhodné technické, administratívne, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia a opatrenia týkajúce sa dôvernosti Vašich osobných údajov.

 

Trvanie súhlasu

Ak udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov a ich posunutiu, udeľujete svoj súhlas na dobu nevyhnutnú k plneniu práv a povinností vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu, príp. na dobu, počas ktorej je nutné Vaše osobné údaje spracovávať v súlade s oprávnenými záujmami správcu alebo v dôsledku plnenia zákonných povinností; po ukončení zmluvného vzťahu so správcom budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované, ak sa k ich zachovaniu nebudú vzťahovať požiadavky podľa platných právnych predpisov alebo oprávnené záujmy správcu, ktoré budú vyžadovať uchovanie niektorých Vašich osobných údajov (napr. daňové účely, vymáhanie nárokov, apod.).

 

Přílohy:

SK Prehlásenie GDPR